REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.AUTOABC.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Rezerwacja on-line
 6. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
  1. Strona http://www.autoabc.pl/pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
  2. Stronahttp://www.autoabc.pl/pl/jest prowadzona przez Auto ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej również Usługodawcą).
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.autoabc.pl/pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 
  4. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  5. Usługodawca udostępnia nieodpłatne Usługobiorcom przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zapewnia każdemu Usługobiorcy pełną   dostępność   do  treści   Regulaminu   w  sposób   zapewniający   jego  pobranie, odtwarzanie oraz utrwalanie za pomocą systemu informatycznego, którego używają Usługobiorcy.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE 
  1. FORMULARZ REZERWACYJNY – formularz dostępny na Stronie http://www.autoabc.pl/pl/ wykorzystywany do rezerwacji usług online,
  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – AUTO ABC Sp. z o.o., adres siedziby: DERDOWSKIEGO 6A, 71-178 Szczecin, adres do doręczeń: DERDOWSKIEGO 6A, 71-178 Szczecin wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000436216, NIP: 8522599709, REGON: 321281660, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 10.000 zł, tel.: 914337643, adres e-mail: derdowskiego@autoabc.pl.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony. 
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak korzystanie z formularza rezerwacji wizyt. 
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych pkt. 3 ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu zarezerwowania wizyty za pośrednictwem Formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę. 
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
   1. komputer z dostępem do Internetu, 
   2. dostęp do poczty elektronicznej, 
   3. przeglądarka internetowa, 
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
  4. W trakcie korzystania z Serwisu, w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy zainstalowane zostają pliki cookies. Polityka Prywatności dostępna na stronie Usługodawcy określa zasady postępowania z danymi osobowymi Usługobiorców oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Usługiobiorcy przez Serwis Internetowy http://www.autoabc.pl/pl/
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
  6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania poprawnych danych oraz prawidłowych informacji, zgodnych ze stanem faktycznym.
  7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na Stronie.
  9. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest  bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 5. REZERWACJA USŁUG ON-LINE
  1. Rezerwacji usług on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru usługi, zaznaczenie konieczności skorzystania z samochodu zastępczego, wyboru stacji diagnostycznej, wyboru daty, wskazania godziny, podania nr rejestracyjnego auta, adresu e-mail, telefonu, marki, modelu oraz rocznika auta. Usługobiorca ma możliwość wskazania dodatkowo rodzaju silnika, jego pojemności oraz wpisania swoich uwag.  
  2. Usługobiorca składa następnie oświadczenie, że zapoznał się z informacją, kto jest Administratorem jego danych osobowych, warunkami rezerwacji określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym.
  3. Usługodawca dokonuje weryfikacji dostępności zgłoszonego terminu. Rezerwacje uznaję się za potwierdzoną po otrzymaniu drogą telefoniczną lub mailową potwierdzenia przez Usługodawcę. Jeżeli Usługodawca nie dokona potwierdzenia Rezerwacji, oznacza to, że Rezerwacja ma status niepotwierdzonej, a Usługa może nie zostać zrealizowana przez Usługodawcę.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji z powodu braku możliwości realizacji usługi w wybranym przez Użytkownika terminie. Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem proponując nowy termin, w którym usługa będzie mogła być zrealizowana. Termin musi zostać potwierdzony przez Usługobiorcę. 
  5. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
  6. W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie lub mailowo. 
  7. Usługodawca zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługobiorcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę: 
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: derdowskiego@autoabc.pl
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.autoabc.pl/pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://www.autoabc.pl/pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://www.autoabc.pl/pl/, bez zgody Usługodawcy. 
  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://www.autoabc.pl/pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną, z zastrzeżeniem punktu 3.
  3. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać  innym  osobom, pod  warunkiem,  że czyni  to  wyłącznie  w celach informacyjnych lub  innych  celach dopuszczalnych  w  ramach obowiązujących przepisów prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.